Metoda prozařovací

Prozařování je jednou ze základních metod nedestruktivní kontroly materiálu. Tato zkouška využívá lokální změny intenzity pronikavého záření prošlého zkoušeným předmětem. Změna záření se registruje pomocí radiografického filmu.

Defektoskopická zkouška prozařováním je zaměřena především na zjišťování objemových vnitřních vad materiálu. Zkoušení se provádí u různých druhů materiálů, kovových i nekovových.

Při prozařování se běžně jako zdroj ionizujícího záření používá jak izotopových zářičů, tak rentgenových lamp. Jako izotopy jsou používány nejčastěji 192Ir a 75Se, 60Co.

Metoda prozařovací

Vyhodnocování zkoušky

Příslušenství nutné pro vyhodnocení radiogramů. Základem je zdroj světla – negatoskop. Snímky (radiogramy) musí splňovat podmínky dle příslušných norem, jednou ze základních veličin je zčernání, které ověřujeme denzitometrem. Dalšími pomůckami pro vyhodnocení jsou např. lupa, katalogy vad, apod.

Lorem

Použití v praxi

Hlavní výhodou izotopových zářičů je jejich mobilní využití. Rentgenové lampy jsou na rozdíl od krytů s izotopy podstatně těžší, jejich využití přímo v provozech je podstatně nemožné. Při práci s izotopem je důležité vymezení pásma, kdy je nutné dbát na to, aby se do blízkosti zářiče nedostaly žádné osoby. Množství záření, které ze zdroje vychází a tím i bezpečná vzdálenost se měří a určuje pomocí dozimetrů.

Lorem

Radiogram

Radiogram svarového spoje s vadami pro svary typickými. Můžeme vidět housenku svaru, v ní jsou zřetelné vady typu neprůvar (ostré černé indikace), pórovitost (černé tečky). Dále jsou na snímku zřetelně vidět označení radiografických měrek (10FEEN, 13FEEN apod.)

Lorem

Využití metody

  • kontrola svarových spojů ve výrobě
  • kontrola svarových spojů během provozu
  • zkoušky svářečů
  • kontroly odlitků, výkovků ve všech stádiích výroby
  • kontrola homogenity materiálu svarových spojů ve výroběnity materiálu

Pro zajímavost

Radiogram (snímek) telefonu Iphone 6S, přízený rentgenovou lampou.

Lorem

Naše možnosti

RTG kontrolu dokážeme aplikovat na široké spektrum tlouštěk materiálu. K dispozici máme:

  • 2x izotop 192Ir v krytech Gammamat, pro tloušťky 20-90 mm
  • 1x RTG lampu 140kV pro malé tkoušťky do 12 mm
  • 1x RTG lampu 300kV pro tloušťky do 80 mm
Naše možnosti